Alapana in Raga Vagadhishvari

"rāga sudhā rasa pānamu jēsi rājillavē manasā"

"Drink the nectarean draught of music, and shine, O mind!"  -Saint Tyāgarāja (1767-1847)

Upcoming Concerts:

  • 8 Oct (7.00-9.00pm) - concert at Shakatapura Ashramam, East Tambaram, Chennai

    with Umayalpuram Mali (mrdangam) & Venkataraman (kanjira)

  • 9 Oct (5.15-6.30pm) - jugalbandi with Shreya Devnath (violin) for Music Umbrella's Navaratri series, Chennai

    with Tanjavur K Praveen Kumar (mrdangam) & S Sunil Kumar (kanjira)© Vishaal R Sapuram, 2016